Home

SENIORSERVICE GILDE VENRAY
Seniorservice – Gilde Venray
Prins Bernhardstraat 12a
5802 BM Venray
0478-512139
sen-serv@home.nl

Enkele van onze activiteiten in beeld:

Organisatievorm
Seniorservice Gilde Venray is een actieve vereniging die sinds 1991 bestaat.
De leden van de vereniging zijn het bestuur en de teamleiders/aanbieders van de diverse activiteiten.
Het bestuur is daarbij in materiële en organisatorische zin voorwaarde scheppend.
Het stimuleert vanuit de gildegedachte zijn teamleiders om zijn/haar kennis, kunde en ervaring op het gebied van beroep, vakmanschap of hobby op een vakkundige manier over te dragen aan volwassenen van alle leeftijden met als doel kennis en vaardigheden niet verloren te laten gaan.

Het bestuur
Voorzitter: Victor Weijs
Secretaris: Henk de Visser
Penningmeester: Ton Beterams
Leden: Jan Kreutz en Maria aan den Boom

Werkwijze
Om zijn doelstelling te bereiken volgt Seniorservice Gilde Venray een 2-sporen beleid:
Op de 1e plaats biedt zij aanbieders de mogelijkheid zich aan te melden om hun kennis en ervaring belangeloos over te dragen aan anderen.
Op de 2e plaats tracht het bestuur bij voortduring na te gaan aan welke activiteit zowel jong als oud in onze samenleving behoefte heeft.
Is dit vastgesteld, dan zoekt het bestuur daarvoor zelf een passende aanbieder die voldoende kennis in huis heeft om deze activiteit als teamleider te leiden.
Vervolgens worden door middel van publicaties in de media, kabelkrant en affiches belangstellenden opgeroepen zich aan te melden als deelnemer.
Indien vervolgens alles organisatorisch is ingepast en de juiste afspraken zijn gemaakt, gaat de aanbieder als teamleider aan de slag.

Kenmerken

  • De diensten zijn belangeloos en informeel en de teamleiders ontvangen hiervoor dus geen geld.
  • Het gaat uitsluitend om het overdragen van kennis en ervaring, er wordt strikt genomen dus geen les gegeven en er worden geen klusjes uitgevoerd.
  • Kosten voor deelname hebben uitsluitend betrekking op het bestrijden van de onkosten.
  • Jong en oud komen met elkaar in contact en arbeidsvreugde neemt de plaats is van verveling, terwijl de sociale contacten vereenzaming voorkomen.

Huisvesting
Het ‘Hobby en Creativiteitencentrum’ waarin alle activiteiten plaatsvinden is gelegen aan de Prins Bernhardstraat 12a te Venray.
Een kleine ruimte in het gebouw is ingericht als kantoor, van waaruit het gehele gildeproces wordt aangestuurd. Vooral door zelfwerkzaamheid zijn er 7 lokalen gevormd en terdege opgeknapt waarin alle activiteiten plaatsvinden. Het geheel is uiteindelijk geworden tot een ruimte waarin het goed toeven is, en waarin zowel de aanbieders (teamleiders) als deelnemers zich thuis voelen.
Naast onze eigen activiteiten in het kader van het Gilde biedt onze accommodatie ook onderdak aan groepen die aansluiten dan wel binding hebben met onze doelstelling.

  • Het Limburgse Boekbindersgilde; meer informatie vindt U onder menu-knop Gasten
  • Coach4you; meer informatie vindt U onder menu-knop Coach4you